Regulamin

Dokonując zakupów na naszej stronie, potwierdzasz że zapoznałeś się z poniższym regulaminem.

Niniejsze Warunki regulują korzystanie z serwisu hurtowniamagnesow.pl. Słowa pisane wielką literą są zdefiniowane w odpowiedniej dedykowanej sekcji tego dokumentu.

Użytkownik musi dokładnie zapoznać się z niniejszym dokumentem.

Właścicielem serwisu oraz administratorem danych osobowych jest:

KlipArt - Pracownia Stolarska Rafał Kwartnik
Zawoja 376, 34-222 Zawoja, Małopolska
REGON : 521959624
NIP : 5521385057
kontakt@hurtowniamagnesow.pl

Wstęp


Ten dokument

Niniejszy dokument jest umową prawną pomiędzy Tobą, Użytkownikiem, a podmiotem dostarczającym hurtowniamagnesow.pl. Reguluje korzystanie z usług internetowych oraz, w każdym przypadku, korzystanie ze świadczonych usług. „Umowa prawna” oznacza, że ​​warunki niniejszej umowy są wiążące dla relacji między Tobą a nami po zaakceptowaniu przez Ciebie warunków. Dla uproszczenia „Użytkownik”, „Ty”, „Twój” i podobne terminy, w liczbie pojedynczej lub mnogiej, odnoszą się do Ciebie, Użytkownika. „My”, „nasz”, „nas” i podobne terminy odnoszą się do firmy, która jest właścicielem, jak określono w niniejszym dokumencie. „hurtowniamagnesow.pl” odnosi się do aktualnej strony internetowej i/lub aplikacji. „Umowa” odnosi się do niniejszego dokumentu z okresowymi poprawkami. Umowa zawierana jest w języku polskim. Inne zdefiniowane warunki są określone w sekcji zatytułowanej „Definicje” na dole Umowy.


Rejestracja

Korzystanie z serwisu nie wymaga rejestracji.


Zawartość dostępna na naszej stronie.

Treści dostępne na hurtowniamagnesow.pl są chronione przez obowiązujące przepisy dotyczące praw własności intelektualnej. O ile nie zaznaczono inaczej, korzystanie z jakichkolwiek treści jest dozwolone wyłącznie w granicach określonych w niniejszej klauzuli.


Właściciel udziela Użytkownikowi, niewyłącznej licencji na korzystanie z treści zawartych na stronie. Taka licencja jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego, nigdy do użytku komercyjnego i jest ograniczona do urządzenia Użytkownika.
W związku z tym Użytkownik nie może kopiować i/lub pobierać i/lub udostępniać (poza limitami określonymi poniżej), modyfikować, publikować, przesyłać, sprzedawać, udzielać podlicencji, edytować, przenosić/przypisywać osobom trzecim ani tworzyć dzieł pochodnych z treści, dostępnych na hurtowniamagensow.pl. 


Treści dostarczone przez Użytkownika

Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za własne treści oraz treści stron trzecich, które udostępniają za pośrednictwem hurtowniamagnesow.pl, które przesyłają i publikują na lub za pośrednictwem hurtowniamagnesow.pl lub które przekazują w jakikolwiek inny sposób. Użytkownicy potwierdzają, że posiadają wszelkie niezbędne zgody od osób trzecich, których dane i/lub treści udostępniają Właścicielowi i niniejszym zwalniają Właściciela z odpowiedzialności lub roszczeń powstałych w stosunku do Właściciela w związku z nielegalnym rozpowszechnianiem treści osób trzecich lub bezprawnym wykorzystaniem Usługi.
Właściciel nie moderuje treści dostarczanych przez Użytkowników lub osoby trzecie, ale będzie działał w przypadku wpłynięcia skarg od Użytkowników lub w przypadku wydania przez władze publiczne nakazów dotyczących treści uznanych za obraźliwe lub niezgodne z prawem.

Właściciel może podjąć decyzję o wstrzymaniu lub przerwaniu wykoania zlecenia w przypadku, gdy:

 • inni Użytkownicy składają reklamacje;
 • otrzymano zawiadomienie o naruszeniu praw własności intelektualnej;
 • postanowiono to zrobić w związku z czynnościami prawnymi lub w ich wyniku;
 • działanie to zostało nakazane przez organ władzy publicznej; lub
 • jeśli istnieje podejrzenie, że treść będąc dostępna za pośrednictwem hurtowniamagnesow.pl może zagrażać Użytkownikom, osobom trzecim, dostępności Usługi i/lub Właścicielowi.

Prawa do treści udostępnianych przez Użytkowników

Jedynymi prawami przyznanymi Właścicielowi w odniesieniu do treści dostarczanych przez Użytkowników są prawa niezbędne do obsługi i utrzymania Serwisu.

O ile nie zaznaczono inaczej, obowiązują następujące zasady:
Przesyłając, publikując lub wyświetlając treści na lub za pośrednictwem hurtowniamagnesow.pl, Użytkownik udziela Właścicielowi licencji bez ograniczeń terytorialnych, niewyłącznej, nieodpłatnej oraz z prawem do udzielania sublicencji, używania, kopiowania, powielania, przetwarzania, dostosowywania modyfikować, publikować, przesyłać, wyświetlać i rozpowszechniać takich treści w dowolnych mediach lub za pośrednictwem obecnie dostępnych lub opracowanych później metod dystrybucji.

Usługi świadczone przez osoby trzecie


Użytkownicy mogą korzystać z usług lub treści stron trzecich zawartych w hurtowniamagnesow.pl, ale muszą być świadomi warunków tych stron trzecich i wyrazić na nie zgodę. W żadnym wypadku Właściciel nie będzie ponosił odpowiedzialności w związku z prawidłową funkcjonalnością lub dostępnością usług stron trzecich.


Regulamin sprzedaży

Serwis prowadzi działaność produkcyjno-usługową.

W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu, należy wejść na stronę internetową https://hurtowniamagnesow.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

Należy przesłać pliki zawierające wzór, który ma zostać umieszczony na produkcie. Akceptujemy odręcznie narysowane wzory oraz takie, które wymagają poprawek. Zdajemy sobie sprawę z tego, iż nie każdy jest mistrzem w tworzeniu grafiki. Jeżeli będziemy mieli zarys Twojego projektu, znacznie ułatwi nam to pracę.

Pamiętaj jednak że może to liczyć się z dodatkową opłatą.

Dodatkowa opłata zależeć będzie od złożoności wzoru, oraz ilości zamawianych produktów

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej oraz po zaksięgowaniu płatności.


Czas realizacji zamówienia

Czas realizacji zamówienia zależy od ilości zamówionych produktów. Staramy się wykonać zamówienie do 5 dni roboczych, jednakże w okresie zwiększonego ruchu jak Święta czy okres wakacyjny, ten czas może się wydłużyć. Użytkownik zostanie poinformowany o szacowanym czasie wykonania usługi.


Metody płatności

Serwis korzysta z narzędzi stron trzecich do przetwarzania płatności i nie jest w żaden sposób powiązany z żadną z podanych informacji płatniczych – takich jak karta kredytowa.

Wszelkie odrzucone koszty płatności ponosi Użytkownik.


Oferty i rabaty

Właściciel zastrzega sobie prawo, według własnego i niekwestionowanego uznania, do oferowania rabatów i / lub ofert przez ograniczony czas.
Warunki tych zniżek i / lub ofert zostaną określone za każdym razem na odpowiedniej stronie informacyjnej Serwisu. Każdy rabat i / lub oferta będzie ważna przez określony czas lub, w stosownych przypadkach, do wyczerpania zapasów.
Jeżeli zniżka i/lub oferta są ograniczone czasowo, czas odnosi się do strefy czasowej Właściciela, wskazanej przez jego lokalizację w niniejszym dokumencie.


Dostawa

Dostawy realizowane są w normalnych godzinach pracy pod wskazany przez Użytkownika adres oraz w sposób określony w podsumowaniu zamówienia.
W momencie dostawy Użytkownik musi zweryfikować zawartość, podając wszelkie nieprawidłowości w formularzu dostawy dostarczonym przez kuriera bądź inną firmę realizującą dostawę.
W przypadku nieodebrania produktów w terminie wyznaczonym przez przewoźnika, produkty zostaną zwrócone do Właściciela, który zwróci cenę zakupu, ale nie koszt przesyłki. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za błędy w dostawie wynikające z niedokładności lub niekompletności w realizacji zamówienia przez Użytkownika, za jakiekolwiek uszkodzenia produktów po dostarczeniu do firmy przewozowej, jeśli zostało to uzgodnione przez Użytkownika, ani za opóźnienia w dostawie z winy przewoźnika.


Zwroty

Serwis akceptuje prośby o anulowanie i zwrot pieniędzy tylko za część Usługi, która nie została jeszcze wykonana i w ciągu 14 dni po dokonaniu płatności. Jeżeli złożysz zamówienie i wykonamy np. jego połowę, zwrócimy równowartość połowy zamówienia - nie zwrócimy kwoty całego zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, produkt wykonany wg. wytycznych klienta nie podlega zwrotowi. 

Jednakże, gwarantujemy zwrot pieniędzy w następujących przypadkach:

 • produkt nie jest zgodny z zamówieniem np. otrzymałeś zupełnie inny produkt,
 • produkt posiada złe wymiary,
 • wzór na produkcie różni się od zatwierdzonego wzoru,

Procedura składania i rozpatrywania reklamacji obowiązująca w Serwisie 'hurtowniamagnesow.pl'.

1. W przypadku gdy osoba składająca reklamację ma zastrzeżenia co do usług świadczonych przez Serwis 'hurtowniamagnesow.pl', uprawniona jest do złożenia reklamacji na formularzu reklamacji dostępnym TUTAJ

 • a) w formie pisemnej poprzez złożenie formularza reklamacji – listownie na adres Klipart Pracownia Stolarska, Rafał Kwartnik Zawoja 247A, 34-222 Zawoja lub

 • w formie wiadomości elektronicznej – poprzez wysłanie formularza reklamacyjnego na adres kontakt@hurtowniamagnesow.pl 

2. Reklamacja powinna zawierać:

 • a) oznaczenie osoby składającej reklamację;

 • b) opis zdarzenia, którego dotyczy;

 • c) wskazanie zastrzeżenia co do usług/i oferowanych/ej przez Serwis 'hurtowniamagnesow.pl';

 • d) wyraźne wskazanie roszczenia osoby składającej reklamację względem Serwisu 'hurtowniamagnesow.pl' (tj. czego osoba składająca reklamację żąda od Serwisu 'hurtowniamagnesow.pl');

 • e) numer/y umowy/umów których reklamacja dotyczy.

3. Reklamacje złożone przez osobę składającą reklamację zostaną rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Serwis 'hurtowniamagnesow.pl'.

4. W przypadku gdy osoba składająca reklamację nie wskaże w złożonej reklamacji elementów niezbędnych określonych w punkcie 2 niniejszej procedury rozpatrzenie reklamacji będzie wstrzymane do czasu uzupełnienia informacji niezbędnych do zajęcia stanowiska przez Serwis 'hurtowniamagnesow.pl'.

5. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana w formie pisemnej o wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Serwis 'hurtowniamagnesow.pl' w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

6. W przypadkach bardziej skomplikowanych uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji Serwis 'hurtowniamagnesow.pl' zawiadomi osobę składającą reklamację w drodze pisemnej, iż odpowiedź będzie wysłana w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia otrzymania przez Serwis 'hurtowniamagnesow.pl' reklamacji. Zawiadomienie zawierać będzie:

a) informację co do przyczyn opóźnienia;

b) wskazanie okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;

c) określenie przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

7. W przypadku uznania przez Serwis 'hurtowniamagnesow.pl', iż reklamacja jest zasadna, roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą osoby składającej reklamację zostanie zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi na reklamację.

8. W przypadku gdy reklamacja nie zostanie uznana przez Serwis 'hurtowniamagnesow.pl', osoba składająca reklamację jest uprawniona do:

a) wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego;

b) wystąpienia z powództwem przeciwko Serwis 'hurtowniamagnesow.pl' z siedzibą w Zawoi do sądu powszechnego w Suchej Beskidzkiej, właściwego miejscowo dla siedziby Serwisu 'hurtowniamagnesow.pl'

9. Żadne z postanowień niniejszej procedury nie ogranicza praw osoby składającej reklamację wynikających z Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Niniejsza procedura zgodnie z ustawą wskazaną w zdaniu poprzednim zakresem podmiotowym obejmuje

 • a) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;

 • b) spółki cywilne;

 • c) osoby fizyczne.

10. Niniejsza procedura wchodzi w życie dnia 20 czerwca 2022 roku.


Prawo odstąpienia od umowy

W przypadku zakupu produktów lub usług za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik ma prawo do rozwiązania umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik lub osoba trzecia – inna niż firma kurierska i wskazana przez Użytkownika – wejdzie w fizyczne posiadanie produktów. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik zobowiązany jest poinformować Właściciela o swojej decyzji o odstąpieniu, poprzez wysłanie oświadczenia drogą mailową.

Użytkownikom, którzy odstąpią od umowy, Właściciel zwraca wszystkie dokonane na rzecz Właściciela płatności, w tym pokrywające koszty dostawy bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Właściciel został poinformowany o decyzji Użytkownika o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwroty będą dokonywane przy użyciu tych samych środków płatniczych, jakich użył Użytkownik w początkowej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie uzgodnił inaczej; w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów w wyniku takiego zwrotu.

Zwrot kosztów może zostać wstrzymany do momentu odbioru towaru lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Użytkownik powinien odesłać towar i zwrócić go Właścicielowi bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Użytkownik poinformował o zamiarze odstąpienia od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Użytkownik odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. Koszty zwrotu towaru ponosi Użytkownik, ale zostaną zwrócone w sposób opisany powyżej. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z towarem w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.


Gwarancja

Użytkownikowi dokonującemu zakupu jako konsument przysługuje gwarancja zgodności na zakupione produkty i usługi w ciągu 24 miesięcy od zakupu, pod warunkiem zawiadomienia Właściciela o stwierdzonych wadach w ciągu 2 miesięcy od ich wykrycia.

W celu skorzystania z prawa gwarancji Użytkownik zobowiązany jest skontaktować się z Właścicielem, korzystając z formularza kontaktowego lub drogą mailową i podać dokładny opis wady.
W przypadku niezgodności towaru z opisem, Użytkownikowi przysługuje prawo do naprawy lub wymiany towaru.
Użytkownik ma również prawo żądać słusznej obniżki ceny lub rozwiązania umowy w następujących przypadkach:

 • Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub zbyt drogie;
 • Jeżeli Właściciel nie podjął kroków w celu naprawy lub wymiany towaru w rozsądnym terminie, nie krótszym niż 15 dni;
 • Ilekroć wcześniej przeprowadzona wymiana lub naprawa spowodowała znaczne niedogodności dla Użytkownika.

Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu wadliwych produktów.


Odszkodowanie i ograniczenie odpowiedzialności

Odszkodowanie
Użytkownik zgadza się zwolnić Właściciela i jego spółki zależne, podmioty stowarzyszone, funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów, współpracowników, partnerów i pracowników, w zależności od przypadku, przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym, między innymi, rozsądnymi prawnikami. opłaty i koszty poniesione przez jakąkolwiek osobę trzecią w związku z treścią Użytkownika, korzystaniem lub połączeniem z Usługą, naruszeniem niniejszych Warunków lub naruszeniem jakichkolwiek praw osób trzecich.

Granice odpowiedzialnosci
Wszystkie funkcje dostępne za pośrednictwem Serwisu, są udostępniane Użytkownikom zgodnie z warunkami Umowy, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, która nie jest wymagana przez prawo. W szczególności nie ma gwarancji przydatności oferowanych usług do określonych celów Użytkownika.
Funkcje dostępne poprzez Serwis są używane przez Użytkowników na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność.


Właściciel, w granicach obowiązującego prawa nie ponosi odpowiedzialności za:

 • wszelkie straty, które nie są bezpośrednią konsekwencją naruszenia Umowy przez Właściciela;
 • wszelkie straty możliwości biznesowych i wszelkie inne straty, nawet pośrednie, które mogą zostać poniesione przez Użytkownika (takie jak, między innymi, straty handlowe, utrata przychodów, dochodów, zysków lub przewidywanych oszczędności, utrata kontraktów lub relacji biznesowych, utrata reputacji lub dobrej woli itp.);
 • szkody lub straty wynikające z przerw lub wadliwego działania Serwisu z powodu działania siły wyższej lub nieprzewidywalnych zdarzeń, a w każdym przypadku niezależnych od woli i poza kontrolą Właściciela, takich jak: na przykład, awarie lub zakłócenia linii telefonicznych lub elektrycznych, Internetu i / lub innych środków transmisji, niedostępność stron internetowych, strajki, klęski żywiołowe, wirusy i ataki cybernetyczne, przerwy w dostawie produktów, usług stron trzecich lub aplikacje; oraz
 • nieprawidłowe lub nieodpowiednie użycie Serwisu przez Użytkowników lub osoby trzecie.

Odsprzedaż usług

Użytkownikom nie wolno reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części Serwisu i jego Usługi bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Właściciela.


Polityka prywatności

Aby uzyskać informacje na temat wykorzystania ich danych osobowych, Użytkownicy muszą zapoznać się z polityką prywatności Serwisu, która jest niniejszym uważana za część niniejszych Warunków.


Prawa własności intelektualnej

Wszystkie znaki towarowe, nominalne lub graficzne oraz wszystkie inne znaki, nazwy handlowe, znaki usługowe, znaki słowne, ilustracje, obrazy lub logo, które pojawiają się Serwisie, są i pozostają wyłączną własnością Właściciela lub jego licencjodawców i są chronione przez obowiązujące przepisy dotyczące znaków towarowych i powiązanych traktatów międzynarodowych.

Właściciel może z nich korzystać  zgodnie z umowami zawartymi z podmiotami trzecimi oraz w celach określonych w niniejszym dokumencie.


Zmiany niniejszych Warunków

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie, informując o tym Użytkowników poprzez opublikowanie powiadomienia na stronie.


Definicje

Serwis oraz hurtowniamagensow.pl
Nieruchomość umożliwiająca świadczenie Usługi.

Umowa
Wszelkie prawnie wiążące lub umowne stosunki między Właścicielem a Użytkownikiem, regulowane niniejszymi Warunkami.

Właściciel (lub my)
Wskazuje osoby fizyczne lub prawne, które dostarczają Usługę Użytkownikom.

Usługa
Usługa świadczona przez Serwis zgodnie z opisem w niniejszych Warunkach.

Użytkownik (lub Ty)
Wskazuje każdą osobę fizyczną lub prawną korzystającą z Serwisu hurtowniamagensow.pl

Ostatnia aktualizacja: 20 Czerwca 2020 r.